ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  Αστικό Δίκαιο

Αστικές συμβάσεις, αγοραπωλησίες ακίνητων, μισθώσεις, διαζύγια, διατροφές, σχέσεις γονέων και τέκνων, υιοθεσίες, ιδρύματα, σωματεία, αστικές εταιρείες μη κερδοσκοπικές, απαλλοτριώσεις, αποζημιώσεις από αθέτηση συμβάσεων ή από αδικοπραξίες, τροχαία ατυχήματα, ιδιωτικό διεθνές δίκαιο οικογενειακών και κληρονομικών σχέσεων. Τακτοποίηση περιουσιακών θεμάτων ομογενών και αλλοδαπών.Συστάσεις σωματείων ,ιδρυμάτων ,αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών λοιπών νομικών προσώπων οιασδήποτε μορφής .

 

  Κτηματολόγιο

Νομικά ζητήματα που προκύπτουν από τη δημιουργία του Εθνικού
Κτηματολογίου, καταχώριση εγγραπτέων δικαιωμάτων, αιτήσεις διόρθωσης πρόδηλων σφαλμάτων των δικαιωμάτων ή ενστάσεις κατά περίπτωση, αντιμετώπιση προβλημάτων που αφορούν κτηματολογικές εγγραφές, αιτήσεις διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, αγωγές για διόρθωση καταχωρηθέντων δικαιωμάτων κατά περίπτωση όπως π.χ. αγωγή αναγνώρισης κυριότητας λόγω καταχώρισης ως αγνώστου ιδιοκτήτη κλπ.. Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών εγγράφων για συμπλήρωση δηλώσεων και καταχωρήσεως ακινήτων.

  Εταιρίες
Ίδρυση, διάσπαση, συγχώνευση όλων των εταιρειών, εξαγορές, μετατροπές, αποσχίσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), προσωπικές εταιρείες, κοινοπραξίες, υπεράκτιες εταιρείες (off - shore).
Δίκαιο Βιομηχανικής και πνευματικής Ιδιοκτησίας - Δίκαιο τεχνολογίας - Δίκαιο ανταγωνισμού - Προστασία καταναλωτών.
Σήματα, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, συμβάσεις μεταβίβασης τεχνολογίας.

  Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνείς συμβάσεις
Παρακολούθηση των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της νομολογίας του ΔΕΚ.

Δίκαιο διεθνών συμβάσεων, οι οποίες ρυθμίζουν αστικές σχέσεις και δικονομικά ζητήματα (παροχή δικαστικής συνδρομής, τρόπος επίδοσης δικογράφων, διεθνής δικαιοδοσία, αναγνώριση και κήρυξη εκτελεστών αλλοδαπών αποφάσεων και άλλων εκτελεστών τίτλων).

 

  Εμπορικό Δίκαιο

Εμπορικές συμβάσεις (σύμβαση παροχής υπηρεσιών, εμπορικής αντιπροσωπείας, αποκλειστικής διανομής), Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές), διαφορές από τιμολόγια.


  Διοικητικό Δίκαιο
Εκπροσώπηση ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών υπηρεσιών και εκδίκαση ενώπιον των δικαστηρίων σε διαφορές ουσιαστικού και δικονομικού διοικητικού δικαίου.


  Φορολογικό Δίκαιο
Εξώδικη ή δικαστηριακή επίλυση όλων των σχετικών φορολογικών ζητημάτων, σε εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο.

 

ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΟΣ 4 & ΟΜΗΡΟΥ - 106 72 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210 3642229, 210 3614372, ΦΑΞ: 210 3618742

(c) V. Anastasaki